1. رفیع پور، ا. و گویا، ز. (1383). هفت موقعیت برای تلفیق ICT در آموزش ریاضی. چاپ شده در کتاب گزیده مقالات هفتمین کنفرانس سالانه آموزش ریاضی ایران، شهریور 1383، سنندج، ایران. صص 90-79.
 2. رفیع پور، ا. و گویا، ز. و خلیفه، ز. (1383). چارچوبی برای تلفیق ICT در آموزش ریاضی. چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس دومین همایش آموزش الکترونیکی، دی 1383، تهران، ایران. صص 165-151.
 3. رفیع پور، ا. و گویا، ز. (1384). برنامه ریزی درسی مدرسه محور، افسانه یا واقعیت؟!. چاپ شده در مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سالانه انجمن برنامه درسی ایران. اسفند 1384، کرمان، ایران. صص 292-308.
 4. رفیع پور، ا. و گویا، ز. (1385). برنامه درسی ریاضی برای رشته های غیر ریاضی دانشگاهی (مطالعه موردی: رشته جامعه شناسی). چاپ شده در مجموعه مقالات سی و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن ریاضی ایران. شهریور 1385، تبریز، ایران. صص 211-208.
 5. رفیع پور، ا. و گویا، ز. (1386). پیش بینی برخی از نتایج دانش آموزان ایرانی در تیمز پیشرفته 2008. چاپ شده در مجموعه گزیده مقالات نهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور 1386، زاهدان، ایران. صص 118-111.
 6. رفیع پور، ا. و گویا، ز. (1387). پیش بینی برخی از نتایج دانش آموزان ایرانی در پیزا. در مجموعه مقالات نهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، مرداد 87 ، یزد، ایران. صص 246-237.
 7. رفیع پور، الف. (1390). رویکرد مدل سازی و کاربرد به یاددهی و یادگیری ریاضی. چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران. مشهد، ایران. صص 427- 423.
 8. آگاه، ز، فدایی، م. و رفیع پور، الف. (1390). مدل­سازی ریاضی در برنامه درسی آموزش عمومی: بودن یا نبودن؟ چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران. مشهد، ایران. صص526-522.
 9. احمدپور، ف. فدایی، م. و رفیع پور، الف. (1390). مدل سازی: راهی برای ورود دنیای واقعی به کلاس درس. چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران. مشهد، ایران. صص 521-516.
 10. رفیع پور، الف. (1390). آموزش معلمان ریاضی در حوزه مدل سازی و کابردها. چاپ شده در مجموعه مقالات سومین همایش ملی آموزش. تهران، ایران. ص74.
 11. رفیع پور، الف. (1390). استفاده از مسایل مدل سازی و کاربرد در برنامه درسی ریاضی دانشگاهی. چکیده مبسوط چاپ شده در چهل و دومین کنفرانس ریاضی کشور. رفسنجان، ایران صص 190-187.
 12. رفیع پور، الف و کریمیان زاده، اعظم. (1390).ارایه پاسخی خطی به یک مسئله غیر خطی. چکیده مبسوط چاپ شده در چهل و دومین کنفرانس ریاضی کشور. رفسنجان، ایران. صص 194-191.
 13. اسماعیلی، ف. اسماعیلی، م. و رفیع پور، الف. (1391). کنکاشی بر عواطف دانش آموزان به انواع مسایل ریاضی. چکیده چاپ شده در کتاب دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 15-12 شهریور. سمنان، ایران.
 14. احمدی، ح. و رفیع پور، الف. (1391).ریاضیات و تلفن همراه: چگونگی برخورد دانش آموزان با مسایل دنیای واقعی. چکیده چاپ شده در کتاب دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 15-12 شهریور. سمنان، ایران.
 15. یان چشمه، الف. و رفیع پور، الف. (1391).بررسی عملکرد خبره و تازه کار در طرح مسئله ریاضی. چکیده چاپ شده در کتابچه دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 15-12 شهریور. سمنان، ایران.
 16. فرامرزپور، ن. و رفیع پور، الف. (1391).قوانین نا نوشته درباره سن کاپیتان چه می گویند؟ چکیده چاپ شده در کتاب دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 15-12 شهریور. سمنان، ایران.
 17. عبدالله پور، ک.؛ رفیع پور، الف. و فدایی، م. (1391).تعیین سطوح شایستگی مدل‌سازی دانش‌آموزان در حل یک مسئله دنیای واقعی. چکیده چاپ شده در کتاب دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 15-12 شهریور. سمنان، ایران.
 18. رفیع پور، الف. (1391). آموزش حسابان با توجه به رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار. چاپ شده در مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور. 4-3 آبان. شیراز، ایران. صص 310-308.
 19. رفیع پور، الف. (1391). جای خالی طرح مسئله. چاپ شده در مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور. 4-3 آبان. شیراز، ایران. صص 313-311.
 20. مهرآیین، س. و رفیع‌پور، الف. (1392). بررسی تفاوت جنسیتی در آموزش مسایل مدلسازی و کاربرد به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. چاپ شده در مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آموزش. تهران، ایران. ص74.
 21. رفیع پور، الف. (1392). نوشتن طرح درس ذهنی: بازسازی تعاملات پداگوژیکی کلاس درس. چکیده مبسوط چاپ شده در چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور. مشهد، ایران صص19-22.
 22. رفیع پور، الف. (1392). آموزش غیر رسمی در خانه‌های ریاضیات (یک مرکز علمی متناسب با نیازهای بومی). سومین همایش تخصصی موزه علوم و فناوری ایران، تهران.
 23. مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. (1393). ریاضیات قومی: ظرفیتی برای معرفی فرهنگ اسلامی-ایرانی در برنامه درسی. پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت. کرمان. ایران. صص: 967 تا 970.
 24. فرامرزپور، ن. و رفیع پور، الف. (1393). اشتباهات رایج دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در حل مسائل ترسیمی بردارها. چکیده چاپ شده در کتاب سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 20-17 شهریور. دانشگاه شهید رجایی. تهران. ایران.
 25. مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. و یاری دهنوی، م. (1393). ریاضیات قومی، رویکرد جدید برای برنامه درسی. چکیده چاپ شده در کتاب سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 20-17 شهریور. دانشگاه شهید رجایی. تهران. ایران.
 26. اسماعیلی، م. و رفیع پور، الف. (1393). تحلیل خطاهای دانش‌آموزان پایه پنجم در حل مسایل کلامی با استفاده از روش نیومن. چکیده چاپ شده در کتاب سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. 20-17 شهریور. دانشگاه شهید رجایی. تهران. ایران.
 27. مرادعلی زاده، الف. و رفیع پور، الف. (1393). ریاضی فرهنگ و فرهنگ ریاضی. چهارمین همایش تخصصی موزه علوم و فناوری ایران، تهران.
 28. رفیع پور، الف. (1393). مطالعات تطبیقی کیفیت برنامه درسی ریاضیات در دروه کارشناسی. چاپ شده در مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی وابسته به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. 30 مهر تا 2 آبان 1393. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان. ایران. ص 550.
 29. خانی، ن. و رفیع‌پور، الف. (1394). تحلیل محتوای کتاب های ریاضی جدید التألیف دوره ابتدایی بر اساس رویکرد مدلسازی. چاپ شده در مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی آموزش. تهران، ایران.
 30. کریمیان زاده، الف.، اسماعیلی، م. و رفیع‌پور، الف. (1394). مسایل مدلسازی ریاضی به عنوان جایگزین مسایل کلامی در ریاضیات دوره ابتدایی. چاپ شده در مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی آموزش. تهران، ایران.
 31. محسنی، م. و رفیع‌پور، الف. (1394). کاووش عواطف معلمان و بررسی میزان آمادگی آن ها برای ورود مدلسازی به کلاس درس. چاپ شده در مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی آموزش. تهران، ایران.
 32. رفیع پور، الف. (1394). استفاده از رویکرد مدلسازی و کاربردها در تدریس جبرخطی. هشتمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن. سنندج. ایران. (دانلود)

 

 1. Gooya, Z. & Rafiepour, A. (2004). Why the mathematics performance of Iranian students in TIMSS was unique? In M. J. Høines & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceeding of 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, p 306). Bergen, Norway: PME.
 2. Rafiepour, A. and Stacey, K. (2009). Applying a mathematical literacy framework to the Iranian Grade 9 mathematics textbook. In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M. & Sakonidis, C. (Eds.). Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, pp. 433-440. Thessaloniki, Greece: PME.
 3. Rafiepour, A. (2011).the role of generalization in mathematical modeling cycle. In B. Ubuz (Ed). Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1, pp. 376. Ankara, Turkey: PME.
 4. Rafiepour, A. (2012). The role of mathematics literacy in Iran mathematics curriculum. Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education- Topic Study Group 6. Pp. 1904-1906. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 5. Rafiepour, A. (2012). Combining lesson study and action research as a tool for in-service teacher education. Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education- Topic Study Group 25. Pp. 5422-5423. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 6. Rafiepour, A. (2012). Brief history of talent education in Iran.Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education. P. 7522. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 7. Rafiepour, A. (2012). Making sense infinity concepts for tertiary level students.Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education. P. 7652. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 8. Rafiepour, A. (2012). Iranian students’ performance in non-routine problem solving tasks.Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education. P. 7675. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 9. Rafiepour, A. (2012). Research on actual classroom practice.Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education. P. 7752. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 10. Adeli Sardo, M. ; Rafiepour, A. & Karimianzadeh, A. (2012). Fifth grade students apply mathematics to the real world situation. Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education. P. 7784. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 11. Rafiepour, A.; Ahmadpour, F. & Fadaie, M. (2012). Investigating Iranian teachers’ beliefs about mathematics, teaching and learning. Proceedings of 12th International Congress on Mathematical Education. P. 7865. COEX, Seoul, Korea: ICME.
 12. Rafiepour, A.; Abdolahpour, K. (2014). Investigating Students’ Modeling Competency through Grade, Gender and Location. Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 8). Turkey, ERME. Pp: 1070-1077.
 13. Rafiepour, A.; Esmaili, F. (2014). The Role of Modeling on Effects of Iranian Students, Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 8). Turkey, ERME. Pp: 1139-1140.
 14. Mehraein, S. & Rafiepour, A. (2013). Primary School Student’s Mathematical Modeling Competency in Building House Activity. In Lindmeier, A. M. & Heinze, A. (Eds.). Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 5, pp. 125. Kiel, Germany: PME.
 15. Mehraein, S. & Rafiepour, A. (2014). Sixth Grade Iranian Students Engage in Mathematical Modeling Activities. In Oesterle, S., Nicol, C., Liljedahl, P., & Allan, D. (Eds.) Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36, Vol. 6, p. 366. Vancouver, Canada: PME.
 16. Rafiepour, A.; MoradaliZadeh, A. (2015). Ethno-mathematics: an opportunity for designing authentic modelling problems, Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 9). Czech Republic, ERME.