• داوری مقاله برای چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران در رفسنجان (1391)؛
 • داوری مقاله برای چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران در مشهد (1392)؛
 • داوری مقاله برای چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران در سمنان (1393)؛
 • داوری مقاله برای سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در تهران (1393)؛
 • داوری مقاله برای چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران در یزد (1394)؛
 • داوری مقاله برای فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامه درسی ایران؛
 • داوری مقاله برای فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوری‌های آموزشی؛
 • داوری مقاله برای فصلنامه علمی-پژوهشی فناوری آموزش؛
 • داوری مقاله برای مجله علمی-پژوهشی سیستم‌های فازی؛
 • داوری مقاله برای هشتمین و نهمین کنگره بین‌المللی آموزش ریاضی اروپایی (CERME)؛
 • داوری مقاله برای مجله اندیشه‌های نوین تربیتی (دانشگاه الزهرا)؛
 • داوری مقاله برای فصلنامه آموزش مهندسی ایران (وابسته به فرهنگستان علوم ایران)؛
 • داوری مقاله برای فصلنامه مدل‌سازی پیشرفته ریاضی (دانشگاه شهید چمران اهواز)؛
 • داوری مقاله برای مجله علوم ریاضی (دانشگاه اصفهان)؛
 • داوری مقاله برای مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی (انجمن ریاضی ایران)؛
 • داوری مقاله برای فصلنامه علمی-پژوهشی تعلیم و تربیت؛