1. رفیع پور، الف و گویا، ز. (1389). ضرورت و جهت تغییرات آموزشی در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای در ایران از دیدگاه معلمان ریاضی. مجلۀ علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. وزارت آموزش و پرورش. ایران. بهار 1389. شماره 33. صص 91-120. (لینک دانلود)
 2. رفیع پور، الف. (1391). ارایه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال ششم، جلد 6، شماره 4. صص 305-315. دانشگاه شهید رجایی تهران. ایران. (لینک دانلود)
 3. Rafiepour, A.; Stacey, K. & Gooya, Z. (2012). Investigating Grade Nine Textbook Problems for Characteristics Related to Mathematical Literacy. Mathematics Education Research Journal. 24, no. 4, pp. 403-421. Springer.
 4. رفیع پور، الف. (1391). تحلیل محتوای مسایل کتاب حسابان بر اساس رویکرد مدل‌سازی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال ششم، شماره 24، صص 135-156. (لینک دانلود)
 5. احمدپو، ف.؛ فدایی، م.؛ و رفیع پور، الف. (1391). باورهای معلمان ریاضی دوره متوسطه نسبت به ریاضی و حل مسئله ریاضی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال ششم، شماره 24، صص 203-220. (لینک دانلود)
 6. احمدپو، ف.؛ فدایی، م.؛ و رفیع پور، الف. (1392). بررسی رابطه بین باورها و مولفه های ساخت و سازگرایی در محیط کلاس درس ریاضی. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان). سال دهم، دوره دوم، شماره 9 پیاپی 63، صفحات 97-87. (لینک دانلود)
 7. رفیع‌پور، الف. و جوکار، ل. (1392). بررسی نقش جنسیت و پایه تحصیلی در عملکرد ریاضی دانش‌آموزان در حل یک مسئله غیر معمولی. مجلۀ علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. وزارت آموزش و پرورش. ایران. زمستان 1392. شماره 48. صص 44-27. (لینک دانلود)
 8. رفیع‌پور، الف. (1393). بررسی نقش نوع مدرسه در استدلال تناسبی دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان). سال یاز دهم، دوره دوم، شماره 15 پیاپی 42، صفحات 33-24. (لینک دانلود)
 9. Mehraein, S. & Rafiepour, A. (2014). Gender and Mathematical Modelling Competency: Primary Students’ Performance and Their Attitude. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.03.143.
 10. Kazemi, F., Rafiepour, A., & Fadaie, M. (2014). The Effect of a Metacognitive Innovative Approach on University Students’ Attitude and Academic Achievement in Mathematics. Indian Journal of Scientific Research. Vol. 4, No. 3. Pp: 69-81.
 11. رفیع‌پور، ابوالفضل. (1393). مدل‌سازی و کاربردها: گزارش یک پژوهش. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال دوم، شماره سوم. دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن برنامه درسی ایران. صص: 93-116.
 12. فرامرزپور، ن.، رفیع پور، الف. (1393). باورهای جنسیتی مربوط با ریاضی در ذهن دانش‌آموزان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال ششم، شماره 34، صص 132-117. (لینک دانلود)
 13. اسماعیلی، م.، رفیع پور، الف. (1394). شناسایی عوامل موثر در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان ایرانی پایه هشتم در مطالعه تیمز 2011. مجلۀ علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی. وزارت آموزش و پرورش. بهار 1394. شماره 53. صص 76-56.  (لینک دانلود)
 14. فرامرزپور، ن.، رفیع پور، الف. و حسین‌چاری، م. (پذیرش). بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی. فصلنامه علمی-پژوهشی اندازه گیری تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی. شماره ؟. صص ؟-؟.