ابوالفضل رفیع پور

 

آدرس محل کار: کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- میدان پژوهش- پردیس دانشگاهی شهید باهنر کرمان- 1

دانشکده ریاضی و کامپیوتر- اطاق 291 ساختمان ماهانی

کد پستی 14111-76169

تلفن: 31322451-034    نمابر: 33221080 -034

آدرس پست الکترونیک:  drafiepour@gmail.com & rafiepour@uk.ac.ir

منزلگاه اینترنتی در پورتال دانشگاه:

http://academicstaff.uk.ac.ir/rafiepour

http://academicstaff.uk.ac.ir/en/rafiepour

منزلگاه شخصی:

http://rafiepour.ir/en/main/