• گروه بین‌المللی تحقیق در روانشناسی آموزش ریاضی (PME) از سال 2008 میلادی؛
  • گروه تحقیقی آموزش ریاضی در استرالیا (MERGA)؛ از سال 2009 میلادی به مدت دو سال؛
  • انجمن ریاضی ایران (IMS)؛ از سال 1380 نا‌پیوسته و از سال 1383 پیوسته، عضویت مادام‌العمر از مهر 1390؛
  • انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (ICSA) از سال 1384؛
  • عضو شورای ملی معلمان ریاضی (NCTM) از سال 1392 به مدت یک سال.