مدرس حل تمرین در درس های حساب دیفرانسیل 1و2، معادلات دیفرانسیل، جبر 1 و جبرخطی به مدت  3 سال در دانشگاه زنجان؛ بهمن 76- بهمن 79
تدریس درس های مختلف ریاضی در مقطع متوسطه، وزارت آموزش و پرورش، در استان تهران؛ مهر 1380- مهر1387
تدریس درس‌های مختلف ریاضی و آموزش ریاضی در دانشگاه شهید بهشتی به مدت 3 سال؛ مهر 1384-مهر1387
تدریس درس‌های ریاضی و آموزش ریاضی در دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 1 سال؛ مهر 1388-مهر1389
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (استادیار) مهر 1389 تا بهمن 1393
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشیار) بهمن 1393 تا کنون