• مدل‌سازی و کاربردها در آموزش ریاضی؛

  • نقش تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی؛
  • نقش یادگیری‌های غیر رسمی (ریاضیات قومی) در آموزش رسمی ریاضی؛
  • مطالعه فرآیند حل مسئله و طرح مسئله؛
 • تدریس ریاضی به وسیله فناوری های نوین؛

  • تفکر محاسباتی؛
 • مطالعات تطبیقی در آموزش ریاضی؛

  • مطالعات برنامه درسی در ریاضی؛
 • آموزش معلمان ریاضی.