مسؤول سایت کامپیوتر به مدت 3 سال در دانشگاه زنجان؛

بهمن 76- بهمن 79

عضو گروه‌های آموزشی شهرستان‌های استان تهران به مدت سه سال؛

مهر 1384- مهر1387

دبیر علمی سومین جشنواره خانه ریاضیات کرمان؛

آبان 1390

دبیر علمی چهارمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان؛

آبان 1391

دبیر علمی دومین همایش آموزش ریاضی و بزرگداشت دکتر زهرا گویا؛

خرداد 1392

مدیر خانه ریاضات کرمان؛

آبان 1390 تا اسفند 1391

نایب رییس هیأت مدیره شورای خانه‌های ریاضیات کشور؛

مهر 1391 تا کنون

ویراستار ارشد و عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی؛

آذر 1392 تا کنون

عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران- تهران؛

اسفند 1392- شهریور 1393

عضو کمیته علمی چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران- سمنان؛

اسفند 1392- شهریور 1393