• مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه احمد پور مبارکه با عنوان باورهای معلمان ریاضی متوسطه و تاثیر آن بر تدریس و محیط کلاس درس. تاریخ دفاع 13/6/1390. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای روح الله دامیده با عنوان بررسی سوالات ریاضی تیمز 2007 بر اساس طبقه بندی بلوم و تحلیل رگرسیون عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. تاریخ دفاع 20/6/1390. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی ضیایی با عنوان تحلیل رفتار حل مسئله دانشجویان در حل مسایل انتگرال با استفاده از مدل فراشناختی فوونگ. تاریخ دفاع 28/10/90. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا شفیعی‌پور با عنوان تأثیر حل مسئله به صورت کارگروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 2 شهر کرمان. تاریخ دفاع 30/6/ 1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه معینی با عنوان بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش، خلاقیت، تثبیت و پایداری مطالب از دیدگاه معلمان ریاضی مدارس غیر انتفاعی هوشمند در دوره ابتدایی. تاریخ دفاع 7/11/ 1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آسیه عبداللهی با عنوان فرصت‌های یادگیری استدلال ریاضی در توضیحات معلمان. تاریخ دفاع 8/11/ 1391. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم منیره فرزند با عنوان بررسی توانایی دانش آموزان در طرح مسئله ریاضی و رابطه آن با خلاقیت و دانش ریاضی (هندسه) در بین دانش آموزان سال سوم متوسطه در دبیرستان‌های استعداد درخشان شهر کرمان. تاریخ دفاع 8/11/ 1391. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه فدایی با بررسی میزان ثمر بخشی نرم افزار جئوجبرا در آموزش مبحث تابع. تاریخ دفاع 7/11/ 1391. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
  • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره پوربهاءالدینی با عنوان تحلیل محتوای مسایل مربوط به مشتق و انتگرال در درس ریاضی عمومی (1) دانشگاهی . تاریخ دفاع 10/10/1393. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).