عنوان درس دانشگاه سال تحصیلی
ریاضیات پایه و مقدماتی دانشگاه شهید بهشتی 1385 تا 1387
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 86-1385
معادلات دیفرانسیل دانشگاه شهید بهشتی 1387
ریاضی عمومی (1) دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  اول و دوم سال تحصیلی90-1389؛ نیم‌سال  اول سالتحصیلی 91-1390؛
ریاضی و آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  اول سال تحصیلی 90-1389 و 91-1390 و 92-1391
ریاضی عمومی (2) دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 94-1393؛
آموزش ریاضی (1) دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  اول سال تحصیلی 89-1388نیم‌سال  اول و دوم سال تحصیلی 90-1389 و نیم‌سال  اول سال تحصیلی 91-1390 و 92-1391
آموزش ریاضی (2) دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 89-1388نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 90-1389
مدل‌سازی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  اول و دوم سال تحصیلی90-1389؛ نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیم‌سال  اول سال تحصیلی 92-1391؛ نیم‌سال  اول سال تحصیلی 93-1392؛ نیم‌سال  اول سال تحصیلی 94-1393؛
روش تحقیق دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 90-1389؛ نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 92-1391؛ نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 93-1392؛
اصول آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  اول سال تحصیلی 91-1390؛ نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 92-1391؛ نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 93-1392؛
سمینار آموزش ریاضی دانشگاه آزاد کرمان نیم‌سال  دوم سال تحصیلی  90-1389؛ نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 92-1391؛
مباحثی در روش تحقیق دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیم سال اول سال تحصیلی 92-1391؛ نیم‌سال  اول سال تحصیلی 93-1392؛
روانشناسی آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  اول سال تحصیلی 94-1393؛
آزمون های روانی و تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیم‌سال  دوم سال تحصیلی 94-1393؛