1. رفیع پور، ا. (1381). آشنایی با نظام آموزش و پرورش شش کشور دنیا. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 70، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 27-17.
 2. رفیع پور، ا. (1382). آشنایی با سایت های آموزشی دنیا. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 73، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 57-54.
 3. رفیع پور، ا. (1382). مقاومت در برابر یادگیری مبحث معادلات کسری و رادیکالی در کتاب ریاضی ویژه علوم انسانی. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 74، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 34-29.
 4. رفیع پور، ا. و گویا، ز. (1383). چرا عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در تیمز منحصر به فرد بود؟ مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 75، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. {ارایه شده در ششمین کنفرانس سالانه آموزش ریاضی ایران، شیراز، ایران.}صص 21-14.
 5. رفیع پور، ا. (1383). روایت معلمان ، باز هم اتحاد. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 76، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 34-33.
 6. رفیع پور، ا. و گویا، ز. (1386). چرایی و چگونگی آموزش هندسه در برنامه‌ی درسی ریاضی مدرسه‌ای. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 90، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 33-26.
 7. رفیع پور، الف. (1389). مروری کوتاه بر یافته‌های تیمز. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 100، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 62-57.
 8. رفیع پور، الف. (1390). گزارشی از کنگره بین المللی ریاضیدانان – حیدر آباد هند. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 103، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 57-50.
 9. رفیع پور، الف. (1390). چکیده گسترده رساله دکتری. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 103، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 28-25.
 10. رفیع پور، الف. (1390). گزارشی از سی و پنجمین کنفرانس روانشناسی آموزش ریاضی. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 106، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 62-56.
 11. کریمیان زاده، ا. رفیع پور، ا. (1391). نادیده گرفتن عقل سلیم در حل مسایل دنیای واقعی. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 107، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 44-37.
 12. رفیع پور، الف. (1391). ملاقات با استاد. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 109 (ویژه نامه استاد پرویز شهریاری)، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص56-57.
 13. رفیع پور، الف. (1391). گزارشی از دوازدهمین کنگره بین‌المللی آموزش ریاضی. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 110، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 59-54.
 14. فرامرزپور، ن. و رفیع پور، الف. (1392). قوانین نانوشته در مورد سن کاپیتان چه می گویند؟. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 112، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 9-4.
 15. احمدی، ح. و رفیع پور، الف. (1392). ریاضیات و تلفن همراه. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 112، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 21-16.
 16. رفیع پور، الف. (1392). خانه‌های ریاضیات: تبیین نقش بی بدیل آن ها در عمومی کردن ریاضیات. دوفصلنامه ترویج علم. انجمن ترویج علم ایران. سال چهارم، شماره 5، پاییز و زمستان 1392.
 17. رفیع پور، الف. (1393). واکنش‌های پس از ریاضی جدید. مجله علمی- ترویجی فرهنگ و اندیشه ریاضی. شماره 54. انجمن ریاضی ایران. . صص 11-1.
 18. احمدی، ح. و رفیع پور، الف. (1393). انتخاب اپراتور تلفن همراه: یک مسئله مدل‌سازی ریاضی، مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 116، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 18-21.
 19. رفیع‌پور، الف. (1391). ارتباط آموزش ریاضی و تربیت شهروندی. در مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت مقام علمی دانشمند فرهیخته استاد دکتر مهدی رجبعلی پور. چاپ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. تهران. ایران. صص75-84.
 20. رفیع‌پور، الف. (1392). عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ایرانی در مطالعات بین‌المللی. چاپ شده در ویژه نامه دومین همایش آموزش ریاضی به همراه بزرگداشت استاد زهرا گویا در دانشگاه شهید باهنر کرمان. 8 و 9 خرداد 1392. ص 42.