• راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کاظم عبدالله‌پور با عنوان مطالعه سطوح شایستگی مدل­سازی دانش‌آموزان سال اول و دوم دبیرستان. تاریخ دفاع 11/5/1391. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرشته اسماعیلی با عنوان بررسی تأثیر آموزش مسایل مدل سازی بر احساسات دانش آموزان پایه دوم دبیرستان نسبت به انواع مسایل ریاضی. تاریخ دفاع 28/6/1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حمیده احمدی با عنوان تحلیل عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی ریاضیات دانش آموزان ایرانی پایه دوازدهم شرکت کننده در مطالعه تیمز پیشرفته 2008. تاریخ دفاع 30/6/1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد محیاپور با عنوان بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری ریاضی با استفاده از فناوری. تاریخ دفاع 30/6/1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا مهرآیین با عنوان تأثیر آموزش فعالیت‌های مدل‌سازی در سطوح شایستگی مدل‌سازی ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم. تاریخ دفاع 8/11/1391. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ناهید کاظمی‌پور با عنوان بررسی علل رخداد انواع اشتباهات دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان در حل مسایل کلامی. تاریخ دفاع 22/1/1392. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده بنت‌الهدی تهامی با عنوان شناسایی مکانیسم‌‌های تغییر در تدریس معلم در فرایند درس‌پژوهی به عنوان شیوه‌‌ای برای توسعه حرفه‌‌ای معلمان. تاریخ دفاع 27/6/1392. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اسماعیلی با عنوان مدل پیشرفت ریاضی دانش­آموزان پایه هشتم ایرانی بر اساس متغیرهای منتخبِ برگرفته از داده­های تیمز 2011. تاریخ دفاع 15/8/1392. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نوشین فرامرز پور با عنوان مطالعه باورهای معلمان ریاضی و دانش آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی. تاریخ دفاع 24/1/1393. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افسانه مرادعلی زاده با عنوان: مطالعه قوم‌نگاری فرش‌بافان کرمانی: ایده‌هایی برای برنامه‌درسی ریاضی مدرسه‌ای. تاریخ دفاع 9/6/1393. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان شمس الدینی با عنوان بررسی توانایی معلمان ریاضی در نوشتن درس‌های آماری به کمک داده‌های دنیای واقعی، تاریخ دفاع 9/6/1393. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بتول زندی گوهر ریزی با عنوان عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان ایرانی پایه هشتم با توجه به داده‌های تیمز 2013، تاریخ دفاع 7/10/1393. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم کریمیان زاده با عنوان آموزش اعداد اعشاری بر اساس دیدگاه آموزش ریاضی واقعیت‌مدار، تاریخ دفاع 29/10/1393. (دانشگاه شهید باهنر کرمان).