1. دروه ضمن خدمت ناحیه 2 کرمان، برای معلمان ریاضی دوره راهنمایی با عنوان بررسی کتاب های درسی جدید التألیف. در سال 1389.
  2. دوره ضمن خدمت ناحیه 1 کرمان، برای معلمان ریاضی دوره راهنمایی با عنوان بررسی کتاب های درسی جدید التألیف. در سال 1389.
  3. برگزاری چهار کارگاه با عناوین مختلف (مرتبط با حوزه برنامه درسی، کتاب‌های درسی تازه تألیف، آشنایی با بدفهمی‌ها و نادیده گرفتن عقل سلیم در حل مسایل دنیای واقعی) برای دوره ضمن خدمت دبیران ریاضی ناحیه یک کرمان در طی سال تحصیلی 92-1391.
  4. برگزاری دوره ضمن خدمت برای دبیران ریاضی ناحیه یک و دو کرمان، خرداد 1392. برگزاری کارگاه مدل‌سازی ویژه دانش‌آموزان منتخب دروه راهنمایی تحصیلی در کارسوق (1392). مرکز تربیت معلم خواجه نصیر کرمان.
  5. برگزاری کارگاه با عنوان کاربست نظریه‌های روانشناسی در آموزش ریاضی. در دوره ضمن خدمت خانه ریاضیات کرمان. آبان 1393.
  6. برگزاری کارگاه با عنوان حل مسئله و روانشناسی آموزش ریاضی در دوره ضمن خدمت مرکز آموزش استثنایی ناحیه یک. آذر 1393.