دکتر ابوالفضل رفیع پور (سوابق علمی -آموزشی)

دانشیار بخش آموزش ریاضی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

?????????????